Vásárlási feltételek

Tartalomjegyzék
Általános szerződési feltételek 2
1. Felek megjelölése 2
1.1. Szolgáltató 2
1.2. Vevő 2
1.3. Felek 2
2. Hírlevél küldése 2
2.1. A szerződés lényege 2
2.2. A szerződéskötés nyelve, a szerződés időtartama 2
2.3. A szerződés formája, az őrzési határidő 3
2.4. A szerződés felmondása a Felhasználó által 3
2.5. A szerződés felmondása a Szolgáltató által 3
2.6. A panaszkezelés módja a felhasználói szerződés esetén 3
2.6.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál 3
2.6.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás 3
2.6.3. Békéltető Testülethez fordulás 3
3. A szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte 4
3.1. A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege 4
3.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége 4
3.3. A szerződés létrejötte 4
3.4. A szerződés formája, őrzési idő 4
3.5. A megrendelés 4
3.6. Az adatbeviteli hibák javítása 4
3.7. A megrendelés visszaigazolása 5
3.8. A szerződés időtartama 5
3.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai 5
4. A szolgáltatási szerződés teljesítése 5
4.1. Fizetési feltételek, számlázás 5
4.3. A panaszkezelés módja a szolgáltatási szerződés esetén 6
4.3.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál 6
4.3.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás 6
4.3.3. Békéltető Testülethez fordulás 6
5. Elállás 6
6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság 7
6.1. Jótállás 7
6.2. Kellékszavatosság 8
6.3. Termékszavatosság 8
7. Egyéb rendelkezések 8
Fogalommagyarázat 10
1. Fogyasztó 10
3. Weboldal 10
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 11
A békéltető testületek elérhetőségei 12
Alkalmazott jogszabályok felsorolása 15
Regisztráció törlése iránti kérelemminta 16
Általános szerződési feltételek
hatályos: 2018. augusztus 1. napjától visszavonásig

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fekete Eszter mint Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatásokat távollévők között kötött szerződés útján igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, olyan jogügyletre vonatkozik, amely pénzszolgáltatás ellenében történő szolgáltatásnyújtásnak minősül a Cégvezető leszek! által forgalmazott csomagok közül.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.
1. Felek megjelölése
1.1. Szolgáltató
Név: Fekete Eszter
Székhely és levelezési cím: 3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3.
E-mail cím: efeszterke@gmail.com
Adószám: 54868751-1-30
A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.
1.2. Vevő
Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a praeambulumban megjelölt domainek alatt nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.
1.3. Felek
Szolgáltató és Vevő együttesen.
2. Hírlevél küldése
2.1. A szerződés lényege
A hírlevélre történő regisztráció során a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely alapján
Felhasználó a szerződés értelmében díjfizetésre nem köteles, a Szolgáltató részére meghatározott rendszerességgel az alábbi témakörökben hírlevelet küld:
saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése,
értékesítési célú üzenetek, kampányok,
kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása,
hasznos cikkekrőlaz internetről
hasznos és szórakoztató tartalom
munkalehetőségek bemutatása, ismertetése.
A szerződéskötés során a Felhasználó az alábbi adatokat köteles megadni:
– név,
– e-mail cím.
A Szolgáltató ezen túlmenően a szerződés teljesítése során az Adatkezelési Tájékoztatóban Hírlevélküldés cím alatt megadott adatokat kezeli.
2.2. A szerződéskötés nyelve, a szerződés időtartama
A felhasználói szerződés megkötésének nyelve: magyar. A szerződés határozatlan időtartamú, kezdő időpontja a feliratkozás Szolgáltató által történt visszaigazolása.
2.3. A szerződés formája, az őrzési határidő
A Felek között létrejött felhasználói szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikus felületen iktatja, a felhasználói szerződés megszűnéséig őrzi. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozással a szerződés is törlésre kerül.
2.4. A szerződés felmondása a Felhasználó által
A felhasználói szerződést a Felhasználó bármikor indokolás nélkül felmondhatja akként, hogy hírlevél-regisztrációjának törlését kezdeményezi. A regisztráció törlésére a Szolgáltatóhoz e-mail útján, postai úton, vagy személyesen eljuttatott, törlést kezdeményező kérés alapján kerül sor. A Szolgáltató megvizsgálja, hogy a regisztráció törlését kezdeményező személy jogosult-e a szerződés megszüntetésére. Azon e-mail címről érkező lemondó levél, amely a feliratkozásban szerepelt, automatikusan jogszerűvé teszi a kérést.
2.5. A szerződés felmondása a Szolgáltató által
A felhasználói szerződést a Szolgáltató azonnali határidővel, indokolás nélkül felmondhatja.
2.6. A panaszkezelés módja a felhasználói szerződés esetén
2.6.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál
2.6.1.1. A Szolgáltató a Felhasználónak a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait
a) levélben vagy személyesen a Szolgáltató lakcímed. szám alatti székhelyén,
b) elektronikus levél útján a Szolgáltató emailed e-mail címén fogadja.

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Felhasználóval közölni.
2.6.1.2. A szóbeli (személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címére megküldi.
2.6.1.3. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Felhasználó részére. A válasz megküldése a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben írásos kérelmében ezt a Felhasználó kifejezetten kérte, úgy a Felhasználó által megjelölt postacímre megküldött postai levéllel történik.
2.6.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.
2.6.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás
Amennyiben Felhasználó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.
2.6.3. Békéltető Testülethez fordulás
A szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Felhasználó a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:
Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék
Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül. Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu.
3. A szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte
3.1. A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege
A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására, a Vevő a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére köteles.
A honlap kizárólag Magyarország területére irányuló tevékenységet folytat, határokon átnyúló szolgáltatási tevékenysége nincs.
3.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége
A szerződés megkötése során regisztráció nem történik,
3.3. A szerződés létrejötte
A szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő a honlapon történő megkapja a díjbekérő visszaigazolást. A honlap felületén történő megrendelés esetén a visszaigazolás a díjbekérő e-mail, amely Vevő e-mail címére érkezik meg, és amely Szolgáltató szerződés létrejöttét rögzítő nyilatkozatát tartalmazza.
3.4. A szerződés formája, őrzési idő
A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
3.5. A megrendelés
3.5.1. Az oldalakon található „Megrendelem!” feliratú gomb egy jelentkezési űrlapra vezet, amelyet kitöltés után a „Megrendelem” gombra történő kattintással véglegesíthet a Vevő. A megrendelő űrlapról az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elérhető. A megrendelésnek nem feltétele a hírlevélre történő feliratkozás, de az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása igen.
Ha a termékek valamelyikének megvásárlása előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a tanfolyam oldalának láblécében, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége, e-mail útján munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra közötti időszakban biztosított.
A honlapon Kosár funkció nincs, így kérem, a megrendelés során az adatai megadásakor fokozott figyelemmel járjon el!
3.5.2. A honlapon megvásárolható szolgáltatások ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a honlapon történő megjelenéssel válik hatályossá. A már megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a rendeléskor érvényes áron köteles Vevő részére értékesíteni (ajánlati kötöttség).
3.5.3. Az űrlap elküldésével Vevő a szolgáltatás tekintetében vételi ajánlatot tesz, azt megrendeli, így a Megrendelés elküldése ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a szolgáltatás díja tekintetében.
3.5.4. A Vevő a megrendelés elküldésével ajánlatot tesz a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybe vételére, és ezen ajánlat keretein belül kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatást igénybe veszi, illetve annak díját és a fizetés kapcsán felmerülő esetleges költséget megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni.
3.6. Az adatbeviteli hibák javítása
Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi szolgáltatás rendelése során „Megrendelem” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap délelőtt 9:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.
3.7. A megrendelés visszaigazolása
A megrendelés visszaigazolása 24 órán belül,  automata visszaigazoló e-mail útján történik. A díjbekérő 2 munkanapon belül érkezik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza
a megrendelt szolgáltatás megnevezését,
a megrendelt szolgáltatás díját (fizetendő összeget),
a fizetés módját,
az esetlegesen a fizetési mód kapcsán felmerülő többletköltséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatást ad arról, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, egyúttal a szerződés létrejöttét is igazolja. A szerződés arra figyelemmel jön létre, hogy a Szolgáltató a honlapján kizárólag olyan szolgáltatások nyújtását kínálja fel, amelyek az adott pillanatban ténylegesen elérhetők.
Az automata visszaigazoló levél tartalmazza továbbá az elállásra vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF részeként.
A Vevő mentesül a megrendelésével keletkezett ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.
3.8. A szerződés időtartama
A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.
3.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai
Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja a szolgáltatást, külföldi számlázási vagy szállítási cím megadásával történő megrendelés teljesítését Szolgáltató nem vállalja.
4. A szolgáltatási szerződés teljesítése
4.1. Fizetési feltételek, számlázás
4.1.1. A Vevő a díjbekérőben rögzített számlaszámra az ott írt határidőn belül köteles megfizetni a szolgáltatás díját. Amennyiben a szolgáltatás díja a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg, úgy azt Szolgáltató úgy tekinti, hogy Vevő az elállási jogával élt.

4.1.2. A számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor, amelyet Szolgáltató elektronikus úton küld meg Vevő részére.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő által pontatlanul megadott e-mail cím miatt az nem kézbesíthető, így a Vevő nem jut hozzá a számlához.
Amennyiben Vevő a részére megküldött díjbekérőt, vagy a számlát nem kapta meg, úgy azok újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

A számlázást a szamlazz.hu végzi.

KBOSS.hu Kft. ű

13421739-2-41

  • Email: info@szamlazz.hu
  • Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
  • Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

4.2. A panaszkezelés módja a szolgáltatási szerződés esetén
4.2.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál
4.2.1.1. A Szolgáltató a Vevő szolgáltatással vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az 1.1. pontban rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségein biztosítja.
A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Vevővel közölni.
4.2.1.2. A szóbeli (személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet, másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Vevő megrendelés során leadott számlázási címére megküldi.
4.2.1.3. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben e-mail cím nem került rögzítésre (pl. telefonon történt rendelésfelvétel során), úgy a Vevő számlázási címére megküldött postai levéllel történik.
4.2.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.
4.2.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás
Amennyiben Vevő a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.
4.2.3. Békéltető Testülethez fordulás
A termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Vevő a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:
Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék
Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Vevő a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül. Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu.
5. Elállás
5.1. A jelen (5.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5.2. A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát a szolgáltatásnak a Vevő általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
A honlapon elérhető szolgáltatások nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalmak. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra irányuló jogát.

A Woldalon termék megvásárlására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Vevő elállási jogát a díjbekérő megérkezését követően bármikor gyakorolhatja a fentiek figyelembe vételével, a szolgáltatás megkezdése előtt.

5.3. A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásának tekinti Szolgáltató azt az esetet, ha a díjbekérő alapján az abban megjelölt határidőre a szolgáltatás díja nem érkezik meg Szolgáltató ott megjelölt bankszámlájára.

5.4. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 5.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

5.5. Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül. Ha e-mail cím nem került megadásra a vásárlás során (pl. telefonos megrendelés), úgy a Szolgáltató a Vevő részére a számlázási címére küldött postai levéllel igazolja vissza az elállást.

5.6. A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a szolgáltatás költségekkel növelt díját. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a honlap működési sajátosságait tekintve jelenleg: átutalás a Vevő azon bankszámlaszámára, amelyről a vételár a Szolgáltatóhoz megérkezett.
A Szolgáltató nem köteles visszafizetni Vevő részére az összeget a Vevő elállása esetén, ha a honlap adatai szerint a linkek ki lettek küldve a Vevő elállást rögzítő nyilatkozatát követően belépés történt a Vevő felhasználójával, figyelemmel arra, hogy ebben az esetben az on-line szolgáltatás igénybe vétele megtörtént.

5.7. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ugyane jogszabályhely f) pontja alapján olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. A hivatkozott kormányrendelet 29. §-ának (1) bekezdésébe foglalt további kivételek tekintetében a Weboldal esetén rendelkezni nem szükséges, az e jogszabályhely fent nem említett pontjaiban foglalt termékeket a Szolgáltató nem forgalmazza.
6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
6.1. Jótállás
6.1.1. A honlapon megrendelhető szolgáltatások nem tartoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

6.2. Kellékszavatosság
6.2.1. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő kérheti a hiba kijavítását, vagy a szolgáltatási díj arányos leszállítását kérheti, vagy a szerződéstől elállhat.
6.2.2. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
6.2.3. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint az efeszterke@gmail.com e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.
Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.
Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.
6.2.4. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a szolgáltatás Vevő általi igénybe vételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A hiba kijavítását követően az elévülési idő újból kezdődik.
6.2.5. A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Termékszavatosság
6.3.1. A 6.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.
6.3.2. Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő a szolgáltatás kijavítását kérheti, figyelemmel arra, hogy cserére az on-line nyújtott tanfolyami szolgáltatások cseréje nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi (jogszabályi) követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.
6.3.3. Termékszavatosság alól a jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokra figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
6.3.4 A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni.
Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton és az elektronikusan megküldött levelet is. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.
6.3.5. A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

6.4. Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. A Vevő a honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a honlap használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

7.2. A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

7.3. A Szolgáltató a Weboldal használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

7.4. A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7.5. A honlapok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

7.6. A honnlapok a Mailerlite szerverein futó információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen honlap(ok) látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

7.7. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé.

7.8. Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

7.9. Jelen ÁSZF-hez 5 (öt) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:
1. számú melléklet: Fogalommagyarázat
2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozatminta
3. számú melléklet: A békéltető testületek elérhetőségei
4. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása
5. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta
1. sz. melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1. Fogyasztó
1.1. „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
1.2. „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
1.3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Felhasználó
A praeambulumban rögzített honlapok látogatója.
3. Weboldal
A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett on-line tartalomszolgáltatás.

2. számú melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Fekete Eszter
3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3.
efeszterke@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja: ………………………………………………………………………………

Termék(ek) megnevezése: ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó neve: ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem1:

a) A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.

b) Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:

Számla jogosultjának megnevezése: ……………………………………………………………………………….

Számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………………….

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….

c) A megrendelés során megadott számlázási címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.
Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.

A cím, amelyre kérem a visszatérítést: ……………………………………………………………………………….

Tudomásul veszem, hogy jelen elállási nyilatkozat kizárólag a szolgáltatás megkezdését megelőzően, illetve amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásban foglalt minőségi követelményeknek, úgy a kellékszavatossági jogom érvényesítése érdekében érvényes.
Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)
…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)

3. számú melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez

A békéltető testületek elérhetőségei

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon megtalálhatók, 2021. június 10. napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok kerültek közzétételre:

Békéltető testületek

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

web: http://www.baranyabekeltetes.hu

Vezető: Dr. Bércesi Ferenc, elnök

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület

székhelye/postacíme: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

telefonszáma: +3672-507-154

mobil: 20/283-3422

e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

web: http://www.baranyabekeltetes.hu

Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:

H-CS: 0830-1500

P: 0830– 1200

dr. Bércesi Ferenc, a Testület elnöke: minden szerdán délelőtt 09.30 – 13.00 óra közötti időpontban.

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.


Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6001 Kecskemét Pf.út 228.


Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538


Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási rendje

Személyes ügyfélfogadás: szerda 9 – 12 – óráig,

a (+36) 70 938 4764 telefonszámon előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Szájmaszk használata kötelező!

Tanácsadást, tájékoztatást hétfő – csütörtök 9 – 16, pénteken 9 – 12 óra között az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

Mobil telefonszám: (+36) 70 938 4765, (+36) 70 938 4764

Központi telefonszám: (+36) 76 501 525

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

A fogyasztói jogvita rendezésre irányuló kérelmet (honlapunkról letölthető a nyomtatvány) és mellékleteit, írásbeli megkereséseit online, e-mail, hivatalai kapu, illetve postacímünkre szíveskedjen eljuttatni.

hétfő – csütörtök, 8 – 16 óra között

Cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

Levelezés: 6001 Kecskemét, Pf.228

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Hívatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu

Vezető Dr Horváth Zsuzsanna elnök

Békés megye

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Fogadóóra helye, ideje

Fogadóóra: minden héten péntek délelőtt 11-12 óráig székhelyén (Békéscsaba, Penza ltp. 5.).

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:

46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Vezető: Dr. Tulipán Péter (elnök)

Fogadóóra helye, ideje

Hétfő-Csütörtök 9.00-15.00

Péntek 9.00-12.00

Budapest

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Fogadóóra helye, ideje

A telefonos ügyfélfogadás :

Hétfő: 08:00-15:30

Kedd: 8:00-15:30

Szerda: 8:00-15:30

Csütörtök: 8:00-15:30

Péntek: 8:00-13:00

IRATLEADÁS/TÁJÉKOZTATÁS:

Hétfő: 09:00-15:00

Kedd: 09:00-15:00

Szerda: 09:00-15:00

Csütörtök: 09:00-15:00

Péntek: 09:00-13:00

Jogi Tanácsadás:

Csütörtök: 10:00-12:00 (Regisztráció/időpont kéréssel kapcsolatban e-mailben tájékozódjon)

A kérelmet postai úton, elektronikusan e-mail címünkre küldve továbbá online felületünkön is ( https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa) benyújthatja.

Csongrád megye

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

Fejér megye

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Szabó Brigitta békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Ügyfélfogadás, személyes ügyintézés:

hétfőn, kedden és szerdán: 13.00 – 15.00 óra között

helyszín: Gazdaság Háza, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Információ: 22-510-310

Szabó Brigitta, békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Győr-Moson-Sopron megye

Elérhetőségek

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Fogadóóra helye, ideje

Kedd           9-12 óra

Szerda        13-15 óra

Csütörtök      9-12 óra

9021 Győr, Szent István u 10/A földszint

Hajdú-Bihar megye

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Ügyfélfogadás ideje

Kedd, szerda és csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig

Hétfőn és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel

Ügyfélfogadás helye

4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő 9.00 – 12.00

Szerda 9.00 – 12.00

Péntek 9.00 – 12.00

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

(személyesen és telefonon is)

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Ügyfélfogadás helyszíne:

3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint / 6. kapucsengő

Pintérné Dobó Tünde, irodavezető

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, szerda, péntek 9.00 – 12.00

A COVID VÍRUS MIATT FONTOS VÁLTOZÁSOK!

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. november 09. napjától a Békéltető testülethez fogyasztói panasszal élni kizárólag postai vagy e-mail útján van helye.

Postacím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz.

E-mail: tunde.dobo@hkik.hu

Telefonos elérhetőség 8-16 óráig: 06-30/967-43-36.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Békéltető Testület folyamatosan végzi tevékenységét.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

telefon: 20/373-2570

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában kötelező maszkviselés lépett életbe a vírushelyzet kialakulása miatt.

Kérjük, a maszkviselés és a 1,5 méteres távolság betartását!

Kérjük, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testülethez benyújtandó iratokat – amennyiben módjában áll – szíveskedjenek elektronikus vagy postai formában továbbítani a kialakult vírushelyzet miatt.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

A járványhelyzetre való tekintettel előnyben részesítjük a telefonon történő ügyfélszolgálati tanácsadást, ezzel kapcsolatban kérem, hívja a 20/373-2570 telefonszámot hétfőtől péntekig munkaidőben.

Fogadóóra helye, ideje

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., 3. emelet 304. szoba

Hétfő: 10-12 óra

Komárom-Esztergom megye

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

https://www.kembekeltetes.hu/

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Tisztelt Fogyasztók és Vállalkozások!

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy az ügyfélfogadás egész ideje alatt a száj és orrot eltakaró szájmaszk  használata kötelező!

Szíves megértésüket köszönve.

Tatabánya, 2021. 05.20.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület


Olvass tovább: https://www.kembekeltetes.hu/hirek/

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza

Fogadóórát tartja: dr. Bures Gabriella Békéltető Testület elnöke

2800 Tatabánya, Fő tér 36.,  1. em. /109. szoba

Hétfő és Csütörtök :13.30-15.00-ig

Nógrád megye

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu , http://www.bekeltetes-nograd.hu

A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Elnök: Dr. Pongó Erik

A békéltető testületi eljárás indításához szükséges írásos kérelmeiket megküldhetik postán, e-mailban, faxon, vagy behozhatják személyesen a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában lévő irodánkba:

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.  fsz. 14. iroda

Ügyfélfogadás:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás

Kedd: 8.00 – 13.00

Szerda: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 13.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 12.00

Pest megye

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.


Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása:

PMKIK hivatali kapun keresztül PMKIKBEKEL  KRID:560351920

Irodánk címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő Nincs félfogadás
Kedd 9.00 – 14.00
Szerda 9.00 – 14.00
Péntek Nincs félfogadás

A pandémiás helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Tanácsadás

Telefonon történő előzetes bejelentkezés után minden héten

csütörtök 09.00-12.00

Somogy megye

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett Somogy Megyei Békéltető testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

http://www.skik.hu

Elnök: Dr Csapláros Imre

Fogadó óra helye: A Somogyi Kereskedelmi és Ipar Kamara épülete

7400 Kaposvár, Anna u. 6. 2.emelet 207. szoba

Ideje:

hétfő: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

kedd: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

szerda: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

csütörtök: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

péntek: 9:00 – 11:30

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Fogadóóra helye, ideje

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Ideje: hétfő: 08:30-11:30

szerda: 13:00 – 16:00

péntek: 08:30-10:30

Ügyfélfogadási időn kívül:

bekelteto@szabkam.hu

telefonon: hétfő-csütörtök: 09:00-16:00

Tolna megye

Elérhetőségek

Elnök:   Mónus Gréta
Cím:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon:      06-74-411-661
Mobil:         06-30-664-2130
Fax:            06-74-411-456
E-mail:  kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási időpontja:

Szerda:  9.00 – 11.30-ig

Csütörtök:  13.00 – 15.00-ig

Eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges.

Mónus Gréta, elnök telefonos elérhetősége: 0630/6642130

Ügyfélfogadás helye:

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szekszárd

Arany J. u. 23-25. III. emelet 312. szoba

7100

Vas megye

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

hétfő: 8.00-18.00

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

telefon: 30/9566-708

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Békéltető Testület ügyfélfogadása bizonytalan ideig szünetel.

Veszprém megye

Elérhetőségek

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Keddenként 09:00-14:00 között, illetve egyéni megbeszélés szerint

Kérelmek benyújtása, leadása: Hétfő-Csütörtök 08:00-13:00 között, a földszint 115. irodában

Telefonszám: +36 88 814-121 (hétfőtől-csütörtökig 08:00-13:00 között hívható), +36 88 814-111 (kamara titkársága)


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyfélfogadás 2021. március 8-tól a járványhelyzetre tekintettel átmenetileg szünetel. Kérjük, hogy tanácskérésükkel telefonon, postai, vagy elektronikus úton keressék meg a testületet. A kérelmek benyújtására a kamara székházának bejárata melletti postaládát is használhatják.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Zala mege

Elérhetőségek

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

Ügyfélfogadás helye: Kamarák Háza – Zalaegerszeg, Petőfi út 24. I. emelet

Ügyfélfogadás ideje hétfő-péntek: 8.00-16.00

Ingyenes jogi tanácsadás minden hétfő 9.00 – 12.00 óráig

4. számú melléklet

Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A weboldalakon történő szolgáltatási tevékenység tekintetében
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

5. számú melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett honlap(ok) pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez
Regisztráció törlése iránti kérelemminta
(csak a regisztráció törlése iránti szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Fekete Eszter
3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3.
efeszterke@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy a Szolgáltató és köztem létrejött alábbi felhasználói szerződés kapcsán gyakorlom felmondási jogomat:

Regisztrált e-mail cím: ………………………………………………………………………………

Regisztrált név: ……………………………………………………………………………….

Értesítési telefonszám: ……………………………………………………………………………….

Regisztráció törlésének oka (nem szükséges megjelölni):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy a törölni kért fiókból folyamatban lévő megrendelést

indítottam / nem indítottam.

Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen elindított megrendelést a regisztrációm törlése nem érinti, azt a Szolgáltató részemre továbbra is teljesíteni köteles.

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)
…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)