Vásárlási feltételek

Tartalomjegyzék
Általános szerződési feltételek 2
1. Felek megjelölése 2
1.1. Szolgáltató 2
1.2. Vevő 2
1.3. Felek 2
2. Hírlevél küldése 2
2.1. A szerződés lényege 2
2.2. A szerződéskötés nyelve, a szerződés időtartama 2
2.3. A szerződés formája, az őrzési határidő 3
2.4. A szerződés felmondása a Felhasználó által 3
2.5. A szerződés felmondása a Szolgáltató által 3
2.6. A panaszkezelés módja a felhasználói szerződés esetén 3
2.6.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál 3
2.6.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás 3
2.6.3. Békéltető Testülethez fordulás 3
3. A szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte 4
3.1. A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege 4
3.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége 4
3.3. A szerződés létrejötte 4
3.4. A szerződés formája, őrzési idő 4
3.5. A megrendelés 4
3.6. Az adatbeviteli hibák javítása 4
3.7. A megrendelés visszaigazolása 5
3.8. A szerződés időtartama 5
3.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai 5
4. A szolgáltatási szerződés teljesítése 5
4.1. Fizetési feltételek, számlázás 5
4.3. A panaszkezelés módja a szolgáltatási szerződés esetén 6
4.3.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál 6
4.3.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás 6
4.3.3. Békéltető Testülethez fordulás 6
5. Elállás 6
6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság 7
6.1. Jótállás 7
6.2. Kellékszavatosság 8
6.3. Termékszavatosság 8
7. Egyéb rendelkezések 8
Fogalommagyarázat 10
1. Fogyasztó 10
3. Weboldal 10
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 11
A békéltető testületek elérhetőségei 12
Alkalmazott jogszabályok felsorolása 15
Regisztráció törlése iránti kérelemminta 16
Általános szerződési feltételek
hatályos: 2018. augusztus 1. napjától visszavonásig

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fekete Eszter (adószámos magánszemély), mint Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatásokat távollévők között kötött szerződés útján igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, olyan jogügyletre vonatkozik, amely pénzszolgáltatás ellenében történő szolgáltatásnyújtásnak minősül a Cégvezető leszek! által forgalmazott csomagok közül.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.
1. Felek megjelölése
1.1. Szolgáltató
Név: Fekete Eszter
Székhely és levelezési cím: 3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3.
E-mail cím: efeszterke@gmail.com
Adószám: 54868751-1-30
A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.
1.2. Vevő
Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a praeambulumban megjelölt domainek alatt nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.
1.3. Felek
Szolgáltató és Vevő együttesen.
2. Hírlevél küldése
2.1. A szerződés lényege
A hírlevélre történő regisztráció során a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely alapján
Felhasználó a szerződés értelmében díjfizetésre nem köteles, a Szolgáltató részére meghatározott rendszerességgel az alábbi témakörökben hírlevelet küld:
saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése,
értékesítési célú üzenetek, kampányok,
kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása,
hasznos cikkekrőlaz internetről
hasznos és szórakoztató tartalom
munkalehetőségek bemutatása, ismertetése.
A szerződéskötés során a Felhasználó az alábbi adatokat köteles megadni:
– név,
– e-mail cím.
A Szolgáltató ezen túlmenően a szerződés teljesítése során az Adatkezelési Tájékoztatóban Hírlevélküldés cím alatt megadott adatokat kezeli.
2.2. A szerződéskötés nyelve, a szerződés időtartama
A felhasználói szerződés megkötésének nyelve: magyar. A szerződés határozatlan időtartamú, kezdő időpontja a feliratkozás Szolgáltató által történt visszaigazolása.
2.3. A szerződés formája, az őrzési határidő
A Felek között létrejött felhasználói szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikus felületen iktatja, a felhasználói szerződés megszűnéséig őrzi. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozással a szerződés is törlésre kerül.
2.4. A szerződés felmondása a Felhasználó által
A felhasználói szerződést a Felhasználó bármikor indokolás nélkül felmondhatja akként, hogy hírlevél-regisztrációjának törlését kezdeményezi. A regisztráció törlésére a Szolgáltatóhoz e-mail útján, postai úton, vagy személyesen eljuttatott, törlést kezdeményező kérés alapján kerül sor. A Szolgáltató megvizsgálja, hogy a regisztráció törlését kezdeményező személy jogosult-e a szerződés megszüntetésére. Azon e-mail címről érkező lemondó levél, amely a feliratkozásban szerepelt, automatikusan jogszerűvé teszi a kérést.
2.5. A szerződés felmondása a Szolgáltató által
A felhasználói szerződést a Szolgáltató azonnali határidővel, indokolás nélkül felmondhatja.
2.6. A panaszkezelés módja a felhasználói szerződés esetén
2.6.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál
2.6.1.1. A Szolgáltató a Felhasználónak a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait
a) levélben vagy személyesen a Szolgáltató lakcímed. szám alatti székhelyén,
b) elektronikus levél útján a Szolgáltató emailed e-mail címén fogadja.

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Felhasználóval közölni.
2.6.1.2. A szóbeli (személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címére megküldi.
2.6.1.3. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Felhasználó részére. A válasz megküldése a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben írásos kérelmében ezt a Felhasználó kifejezetten kérte, úgy a Felhasználó által megjelölt postacímre megküldött postai levéllel történik.
2.6.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.
2.6.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás
Amennyiben Felhasználó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.
2.6.3. Békéltető Testülethez fordulás
A szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Felhasználó a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:
Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék
Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül. Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu.
3. A szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte
3.1. A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege
A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására, a Vevő a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére köteles.
A honlap kizárólag Magyarország területére irányuló tevékenységet folytat, határokon átnyúló szolgáltatási tevékenysége nincs.
3.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége
A szerződés megkötése során regisztráció nem történik,
3.3. A szerződés létrejötte
A szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő a honlapon történő megkapja a díjbekérő visszaigazolást. A honlap felületén történő megrendelés esetén a visszaigazolás a díjbekérő e-mail, amely Vevő e-mail címére érkezik meg, és amely Szolgáltató szerződés létrejöttét rögzítő nyilatkozatát tartalmazza.
3.4. A szerződés formája, őrzési idő
A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
3.5. A megrendelés
3.5.1. Az oldalakon található „Megrendelem!” feliratú gomb egy jelentkezési űrlapra vezet, amelyet kitöltés után a „Megrendelem” gombra történő kattintással véglegesíthet a Vevő. A megrendelő űrlapról az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elérhető. A megrendelésnek nem feltétele a hírlevélre történő feliratkozás, de az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása igen.
Ha a termékek valamelyikének megvásárlása előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a tanfolyam oldalának láblécében, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége, e-mail útján munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra közötti időszakban biztosított.
A honlapon Kosár funkció nincs, így kérem, a megrendelés során az adatai megadásakor fokozott figyelemmel járjon el!
3.5.2. A honlapon megvásárolható szolgáltatások ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a honlapon történő megjelenéssel válik hatályossá. A már megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a rendeléskor érvényes áron köteles Vevő részére értékesíteni (ajánlati kötöttség).
3.5.3. Az űrlap elküldésével Vevő a szolgáltatás tekintetében vételi ajánlatot tesz, azt megrendeli, így a Megrendelés elküldése ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a szolgáltatás díja tekintetében.
3.5.4. A Vevő a megrendelés elküldésével ajánlatot tesz a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybe vételére, és ezen ajánlat keretein belül kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatást igénybe veszi, illetve annak díját és a fizetés kapcsán felmerülő esetleges költséget megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni.
3.6. Az adatbeviteli hibák javítása
Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi szolgáltatás rendelése során „Megrendelem” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap délelőtt 9:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.
3.7. A megrendelés visszaigazolása
A megrendelés visszaigazolása 24 órán belül,  automata visszaigazoló e-mail útján történik. A díjbekérő 2 munkanapon belül érkezik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza
a megrendelt szolgáltatás megnevezését,
a megrendelt szolgáltatás díját (fizetendő összeget),
a fizetés módját,
az esetlegesen a fizetési mód kapcsán felmerülő többletköltséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatást ad arról, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, egyúttal a szerződés létrejöttét is igazolja. A szerződés arra figyelemmel jön létre, hogy a Szolgáltató a honlapján kizárólag olyan szolgáltatások nyújtását kínálja fel, amelyek az adott pillanatban ténylegesen elérhetők.
Az automata visszaigazoló levél tartalmazza továbbá az elállásra vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF részeként.
A Vevő mentesül a megrendelésével keletkezett ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.
3.8. A szerződés időtartama
A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.
3.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai
Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja a szolgáltatást, külföldi számlázási vagy szállítási cím megadásával történő megrendelés teljesítését Szolgáltató nem vállalja.
4. A szolgáltatási szerződés teljesítése
4.1. Fizetési feltételek, számlázás
4.1.1. A Vevő a díjbekérőben rögzített számlaszámra az ott írt határidőn belül köteles megfizetni a szolgáltatás díját. Amennyiben a szolgáltatás díja a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg, úgy azt Szolgáltató úgy tekinti, hogy Vevő az elállási jogával élt.

4.1.2. A számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor, amelyet Szolgáltató elektronikus úton küld meg Vevő részére.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő által pontatlanul megadott e-mail cím miatt az nem kézbesíthető, így a Vevő nem jut hozzá a számlához.
Amennyiben Vevő a részére megküldött díjbekérőt, vagy a számlát nem kapta meg, úgy azok újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

A számlázást a szamlazz.hu végzi.

KBOSS.hu Kft. ű

13421739-2-41

  • Email: info@szamlazz.hu
  • Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
  • Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

4.2. A panaszkezelés módja a szolgáltatási szerződés esetén
4.2.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál
4.2.1.1. A Szolgáltató a Vevő szolgáltatással vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az 1.1. pontban rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségein biztosítja.
A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Vevővel közölni.
4.2.1.2. A szóbeli (személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet, másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Vevő megrendelés során leadott számlázási címére megküldi.
4.2.1.3. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben e-mail cím nem került rögzítésre (pl. telefonon történt rendelésfelvétel során), úgy a Vevő számlázási címére megküldött postai levéllel történik.
4.2.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.
4.2.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás
Amennyiben Vevő a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.
4.2.3. Békéltető Testülethez fordulás
A termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Vevő a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:
Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék
Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Vevő a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül. Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu.
5. Elállás
5.1. A jelen (5.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5.2. A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát a szolgáltatásnak a Vevő általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
A honlapon elérhető szolgáltatások nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalmak. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra irányuló jogát.

A Woldalon termék megvásárlására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Vevő elállási jogát a díjbekérő megérkezését követően bármikor gyakorolhatja a fentiek figyelembe vételével, a szolgáltatás megkezdése előtt.

5.3. A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásának tekinti Szolgáltató azt az esetet, ha a díjbekérő alapján az abban megjelölt határidőre a szolgáltatás díja nem érkezik meg Szolgáltató ott megjelölt bankszámlájára.

5.4. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 5.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

5.5. Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül. Ha e-mail cím nem került megadásra a vásárlás során (pl. telefonos megrendelés), úgy a Szolgáltató a Vevő részére a számlázási címére küldött postai levéllel igazolja vissza az elállást.

5.6. A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a szolgáltatás költségekkel növelt díját. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a honlap működési sajátosságait tekintve jelenleg: átutalás a Vevő azon bankszámlaszámára, amelyről a vételár a Szolgáltatóhoz megérkezett.
A Szolgáltató nem köteles visszafizetni Vevő részére az összeget a Vevő elállása esetén, ha a honlap adatai szerint a linkek ki lettek küldve a Vevő elállást rögzítő nyilatkozatát követően belépés történt a Vevő felhasználójával, figyelemmel arra, hogy ebben az esetben az on-line szolgáltatás igénybe vétele megtörtént.

5.7. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ugyane jogszabályhely f) pontja alapján olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. A hivatkozott kormányrendelet 29. §-ának (1) bekezdésébe foglalt további kivételek tekintetében a Weboldal esetén rendelkezni nem szükséges, az e jogszabályhely fent nem említett pontjaiban foglalt termékeket a Szolgáltató nem forgalmazza.
6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
6.1. Jótállás
6.1.1. A honlapon megrendelhető szolgáltatások nem tartoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

6.2. Kellékszavatosság
6.2.1. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő kérheti a hiba kijavítását, vagy a szolgáltatási díj arányos leszállítását kérheti, vagy a szerződéstől elállhat.
6.2.2. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
6.2.3. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint az efeszterke@gmail.com e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.
Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.
Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.
6.2.4. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a szolgáltatás Vevő általi igénybe vételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A hiba kijavítását követően az elévülési idő újból kezdődik.
6.2.5. A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Termékszavatosság
6.3.1. A 6.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.
6.3.2. Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő a szolgáltatás kijavítását kérheti, figyelemmel arra, hogy cserére az on-line nyújtott tanfolyami szolgáltatások cseréje nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi (jogszabályi) követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.
6.3.3. Termékszavatosság alól a jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokra figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
6.3.4 A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni.
Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton és az elektronikusan megküldött levelet is. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.
6.3.5. A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

6.4. Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. A Vevő a honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a honlap használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

7.2. A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

7.3. A Szolgáltató a Weboldal használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

7.4. A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7.5. A honlapok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

7.6. A honnlapok a Mailerlite szerverein futó információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen honlap(ok) látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

7.7. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé.

7.8. Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

7.9. Jelen ÁSZF-hez 5 (öt) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:
1. számú melléklet: Fogalommagyarázat
2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozatminta
3. számú melléklet: A békéltető testületek elérhetőségei
4. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása
5. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta
1. sz. melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1. Fogyasztó
1.1. „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
1.2. „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
1.3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Felhasználó
A praeambulumban rögzített honlapok látogatója.
3. Weboldal
A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett on-line tartalomszolgáltatás.

2. számú melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Fekete Eszter
3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3.
efeszterke@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja: ………………………………………………………………………………

Termék(ek) megnevezése: ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó neve: ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem1:

a) A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.

b) Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:

Számla jogosultjának megnevezése: ……………………………………………………………………………….

Számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………………….

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….

c) A megrendelés során megadott számlázási címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.
Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.

A cím, amelyre kérem a visszatérítést: ……………………………………………………………………………….

Tudomásul veszem, hogy jelen elállási nyilatkozat kizárólag a szolgáltatás megkezdését megelőzően, illetve amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásban foglalt minőségi követelményeknek, úgy a kellékszavatossági jogom érvényesítése érdekében érvényes.
Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)
…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)

3. számú melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez

A békéltető testületek elérhetőségei

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon megtalálhatók, 2021. június 10. napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok kerültek közzétételre:

Békéltető testületek

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

web: http://www.baranyabekeltetes.hu

Vezető: Dr. Bércesi Ferenc, elnök

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület

székhelye/postacíme: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

telefonszáma: +3672-507-154

mobil: 20/283-3422

e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

web: http://www.baranyabekeltetes.hu

Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:

H-CS: 0830-1500

P: 0830– 1200

dr. Bércesi Ferenc, a Testület elnöke: minden szerdán délelőtt 09.30 – 13.00 óra közötti időpontban.

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.


Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6001 Kecskemét Pf.út 228.


Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538


Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási rendje

Személyes ügyfélfogadás: szerda 9 – 12 – óráig,

a (+36) 70 938 4764 telefonszámon előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Szájmaszk használata kötelező!

Tanácsadást, tájékoztatást hétfő – csütörtök 9 – 16, pénteken 9 – 12 óra között az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

Mobil telefonszám: (+36) 70 938 4765, (+36) 70 938 4764

Központi telefonszám: (+36) 76 501 525

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

A fogyasztói jogvita rendezésre irányuló kérelmet (honlapunkról letölthető a nyomtatvány) és mellékleteit, írásbeli megkereséseit online, e-mail, hivatalai kapu, illetve postacímünkre szíveskedjen eljuttatni.

hétfő – csütörtök, 8 – 16 óra között

Cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

Levelezés: 6001 Kecskemét, Pf.228

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Hívatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu

Vezető Dr Horváth Zsuzsanna elnök

Békés megye

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Fogadóóra helye, ideje

Fogadóóra: minden héten péntek délelőtt 11-12 óráig székhelyén (Békéscsaba, Penza ltp. 5.).

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:

46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Vezető: Dr. Tulipán Péter (elnök)

Fogadóóra helye, ideje

Hétfő-Csütörtök 9.00-15.00

Péntek 9.00-12.00

Budapest

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Fogadóóra helye, ideje

A telefonos ügyfélfogadás :

Hétfő: 08:00-15:30

Kedd: 8:00-15:30

Szerda: 8:00-15:30

Csütörtök: 8:00-15:30

Péntek: 8:00-13:00

IRATLEADÁS/TÁJÉKOZTATÁS:

Hétfő: 09:00-15:00

Kedd: 09:00-15:00

Szerda: 09:00-15:00

Csütörtök: 09:00-15:00

Péntek: 09:00-13:00

Jogi Tanácsadás:

Csütörtök: 10:00-12:00 (Regisztráció/időpont kéréssel kapcsolatban e-mailben tájékozódjon)

A kérelmet postai úton, elektronikusan e-mail címünkre küldve továbbá online felületünkön is ( https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa) benyújthatja.

Csongrád megye

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

Fejér megye

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Szabó Brigitta békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Ügyfélfogadás, személyes ügyintézés:

hétfőn, kedden és szerdán: 13.00 – 15.00 óra között

helyszín: Gazdaság Háza, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Információ: 22-510-310

Szabó Brigitta, békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Győr-Moson-Sopron megye

Elérhetőségek

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Fogadóóra helye, ideje

Kedd           9-12 óra

Szerda        13-15 óra

Csütörtök      9-12 óra

9021 Győr, Szent István u 10/A földszint

Hajdú-Bihar megye

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Ügyfélfogadás ideje

Kedd, szerda és csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig

Hétfőn és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel

Ügyfélfogadás helye

4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő 9.00 – 12.00

Szerda 9.00 – 12.00

Péntek 9.00 – 12.00

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

(személyesen és telefonon is)

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Ügyfélfogadás helyszíne:

3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint / 6. kapucsengő

Pintérné Dobó Tünde, irodavezető

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, szerda, péntek 9.00 – 12.00

A COVID VÍRUS MIATT FONTOS VÁLTOZÁSOK!

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. november 09. napjától a Békéltető testülethez fogyasztói panasszal élni kizárólag postai vagy e-mail útján van helye.

Postacím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz.

E-mail: tunde.dobo@hkik.hu

Telefonos elérhetőség 8-16 óráig: 06-30/967-43-36.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Békéltető Testület folyamatosan végzi tevékenységét.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

telefon: 20/373-2570

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában kötelező maszkviselés lépett életbe a vírushelyzet kialakulása miatt.

Kérjük, a maszkviselés és a 1,5 méteres távolság betartását!

Kérjük, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testülethez benyújtandó iratokat – amennyiben módjában áll – szíveskedjenek elektronikus vagy postai formában továbbítani a kialakult vírushelyzet miatt.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

A járványhelyzetre való tekintettel előnyben részesítjük a telefonon történő ügyfélszolgálati tanácsadást, ezzel kapcsolatban kérem, hívja a 20/373-2570 telefonszámot hétfőtől péntekig munkaidőben.

Fogadóóra helye, ideje

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., 3. emelet 304. szoba

Hétfő: 10-12 óra

Komárom-Esztergom megye

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

https://www.kembekeltetes.hu/

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Tisztelt Fogyasztók és Vállalkozások!

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy az ügyfélfogadás egész ideje alatt a száj és orrot eltakaró szájmaszk  használata kötelező!

Szíves megértésüket köszönve.

Tatabánya, 2021. 05.20.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület


Olvass tovább: https://www.kembekeltetes.hu/hirek/

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza

Fogadóórát tartja: dr. Bures Gabriella Békéltető Testület elnöke

2800 Tatabánya, Fő tér 36.,  1. em. /109. szoba

Hétfő és Csütörtök :13.30-15.00-ig

Nógrád megye

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu , http://www.bekeltetes-nograd.hu

A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Elnök: Dr. Pongó Erik

A békéltető testületi eljárás indításához szükséges írásos kérelmeiket megküldhetik postán, e-mailban, faxon, vagy behozhatják személyesen a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában lévő irodánkba:

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.  fsz. 14. iroda

Ügyfélfogadás:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás

Kedd: 8.00 – 13.00

Szerda: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 13.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 12.00

Pest megye

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.


Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása:

PMKIK hivatali kapun keresztül PMKIKBEKEL  KRID:560351920

Irodánk címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő Nincs félfogadás
Kedd 9.00 – 14.00
Szerda 9.00 – 14.00
Péntek Nincs félfogadás

A pandémiás helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Tanácsadás

Telefonon történő előzetes bejelentkezés után minden héten

csütörtök 09.00-12.00

Somogy megye

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett Somogy Megyei Békéltető testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

http://www.skik.hu

Elnök: Dr Csapláros Imre

Fogadó óra helye: A Somogyi Kereskedelmi és Ipar Kamara épülete

7400 Kaposvár, Anna u. 6. 2.emelet 207. szoba

Ideje:

hétfő: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

kedd: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

szerda: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

csütörtök: 9:00 – 11:30 és 13:30 – 15:30

péntek: 9:00 – 11:30

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Fogadóóra helye, ideje

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Ideje: hétfő: 08:30-11:30

szerda: 13:00 – 16:00

péntek: 08:30-10:30

Ügyfélfogadási időn kívül:

bekelteto@szabkam.hu

telefonon: hétfő-csütörtök: 09:00-16:00

Tolna megye

Elérhetőségek

Elnök:   Mónus Gréta
Cím:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon:      06-74-411-661
Mobil:         06-30-664-2130
Fax:            06-74-411-456
E-mail:  kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási időpontja:

Szerda:  9.00 – 11.30-ig

Csütörtök:  13.00 – 15.00-ig

Eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges.

Mónus Gréta, elnök telefonos elérhetősége: 0630/6642130

Ügyfélfogadás helye:

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szekszárd

Arany J. u. 23-25. III. emelet 312. szoba

7100

Vas megye

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

hétfő: 8.00-18.00

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

telefon: 30/9566-708

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Békéltető Testület ügyfélfogadása bizonytalan ideig szünetel.

Veszprém megye

Elérhetőségek

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Keddenként 09:00-14:00 között, illetve egyéni megbeszélés szerint

Kérelmek benyújtása, leadása: Hétfő-Csütörtök 08:00-13:00 között, a földszint 115. irodában

Telefonszám: +36 88 814-121 (hétfőtől-csütörtökig 08:00-13:00 között hívható), +36 88 814-111 (kamara titkársága)


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyfélfogadás 2021. március 8-tól a járványhelyzetre tekintettel átmenetileg szünetel. Kérjük, hogy tanácskérésükkel telefonon, postai, vagy elektronikus úton keressék meg a testületet. A kérelmek benyújtására a kamara székházának bejárata melletti postaládát is használhatják.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Zala mege

Elérhetőségek

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

Ügyfélfogadás helye: Kamarák Háza – Zalaegerszeg, Petőfi út 24. I. emelet

Ügyfélfogadás ideje hétfő-péntek: 8.00-16.00

Ingyenes jogi tanácsadás minden hétfő 9.00 – 12.00 óráig

4. számú melléklet

Fekete Eszter által üzemeltetett weboldalak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A weboldalakon történő szolgáltatási tevékenység tekintetében
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

5. számú melléklet
Fekete Eszter által üzemeltetett honlap(ok) pénzszolgáltatás ellenében nyújtott termékeinek általános szerződési feltételeihez
Regisztráció törlése iránti kérelemminta
(csak a regisztráció törlése iránti szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Fekete Eszter
3300 Eger, Csákány u. 15. 3/3.
efeszterke@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy a Szolgáltató és köztem létrejött alábbi felhasználói szerződés kapcsán gyakorlom felmondási jogomat:

Regisztrált e-mail cím: ………………………………………………………………………………

Regisztrált név: ……………………………………………………………………………….

Értesítési telefonszám: ……………………………………………………………………………….

Regisztráció törlésének oka (nem szükséges megjelölni):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy a törölni kért fiókból folyamatban lévő megrendelést

indítottam / nem indítottam.

Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen elindított megrendelést a regisztrációm törlése nem érinti, azt a Szolgáltató részemre továbbra is teljesíteni köteles.

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)
…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)